Medarbetarenkäter
Tjänster
» Allmänt
» Medarbetarenkäter
» Kundpaneler
» Övrigt
 
 
Pollux Feedback kan hjälpa er organisation att framgångsrikt genomföra undersökningar. Medarbetarenkäten - eller NMI (Nöjd Medarbetar Index)- är för många ett viktigt instrument som kan ge svar på frågor om ledarskap, samarbetsförmåga, kundsyn och en allmän klimatpejling.

En sådan mätning kan antingen genomförs med pappersenkäter eller elektroniska formulär.... eller en kombination härav. I våra projekt genomför vi mätningarna med färdiga frågor, konstruerade av våra uppdragsgivare eller så omfattar uppdraget även konstruktion av enkäten.

Vid en elektronisk undersökning uppstår ofta frågor kring anonymitet och säkerhet. Pollux arbetar med en teknik som möjliggör utskick till individuella respondenter. Utskicket sker i form av ett e-postmeddelande till respondenten med en unik länk till enkäten och med en unik IDmärkning som kan identifiera respondenten. Vid avgivet svar tas denna information bort och därefter finns ingen koppling mellan respondent och svar. De som ännu finns kvar i respondentregistret har ännu inte svarat och kan alltså påminnas.

För att få så hög svarsfrekvens som möjlig är det viktigt att i förväg gå ut och infomera om den kommande undersökningen (intranätet, avdelningsmöten, e-post, personaltidning etc). Då är det också viktigt att ge svar på frågor kring
  • syfte med undersökningen
  • hur resultatet redovisas
  • anonymitet, säkerhet
  • vad som skall ske som uppföljning (arbetsgrupper etc)
Viktigt också att knyta kommande åtgärder till undersökningen, dvs att verkligen påvisa att undersökningen resulterar i förbättringsåtgärder.
Start | Kontakt | Tjänster| Produkter | Exempel| Partners
Webbsidan använder tillfälliga s.k. sessionscookies för sidans funktion. Läs mer om cookies